W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Udział w posiedzeniach Rady Przejrzystości

W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez możliwości udziału w głosowaniu, jako goście Rady Przejrzystości.

Warunkiem koniecznym udziału w posiedzeniu jest złożenie Deklaracji o Powiązaniach Branżowych (DPB), o której mowa w art. 31s ust. 8a   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.). Prowadzący posiedzenie dokonuje  analizy złożonych DPB biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i okoliczności zgłoszonego powiązania branżowego, a także ewentualny wpływ zadeklarowanego powiązania branżowego na postępowanie prowadzone przez Radę. Analiza jest wykonywana w celu zapewnienia obiektywności rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę, efektywności prowadzonych przez nią postępowań oraz niedopuszczania do udziału w tych postępowaniach osób, w stosunku do których ujawnił się konflikt interesów budzący wątpliwości co do ich bezstronności.

W przypadku występowania powiązań branżowych, w polu opisowym części C DPB należy wymienić wszystkie powiązania branżowe za okres 1 roku poprzedzającego posiedzenie Rady Przejrzystości, niezależnie od tego, czy powiązane są z tematem omawianym przez Radę. Każde powiązanie powinno być opisane w taki sposób, aby wskazywało:

  • osobę, której dotyczy (składającego DPB albo inną osobę)
  • podmiot, z którym występuje powiązanie (firma przedsiębiorcy lub spółki)
  • zakres i okres występowania powiązania branżowego (dane wskazujące na przedmiot powiązania, a także informacje umożliwiające ocenę bezstronności np. umowa na prowadzenie wykładów nt. leku „X”/problemu zdrowotnego „Y” zawarta z firmą „Z” w dniu 01.01.2024 r., na okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

 

Szczegółowa informacja nt. wypełniania DPB do pobrania: kliknij – TUTAJ

Wniosek o udział w danym posiedzeniu Rady Przejrzystości można złożyć do Agencji w dowolnym momencie jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, z uwagi na ustawowy obowiązek analizy powiązań branżowych. Agencja publikuje informacje o zleceniach w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach ze zleceniami z poszczególnych lat. Terminy kolejnych posiedzeń Rady oraz tematy mające być ich przedmiotem można odnaleźć na stronie internetowej Agencji w zakładce z planami pracy Rady Przejrzystości lub w  Aktualnościach.

Deklarację o Powiązaniach Branżowych można podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo odręcznie (więcej informacji tutaj). W przypadku podpisu odręcznego formularz wraz z deklaracją musi dotrzeć do Agencji nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem niniejszego formularza lub poniższych deklaracji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Rad AOTMiT: tel. 22 101 46 33/34.

 

Formularz dla osób wnioskujących o udział w posiedzeniu Rady Przejrzystości: