Joint Clinical Assessment

Joint Clinical Assessment

 

Zasięg Projektu 

Międzynarodowy

 

Cel Projektu

Projekt obejmuje swoim zakresem przedmiotowym wprowadzenie rozwiązań dotyczących przeprowadzania wspólnych ocen klinicznych nowych technologii medycznych oraz tworzenia metodologii takiej oceny.

 

Opis Projektu

Od 2018 roku AOTMiT jako ekspert wspierający jest zaangażowana w dyskusje na forum europejskim nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmian dyrektywy 2011/24/UE, zwany dalej „rozporządzeniem o wspólnym HTA”.

W 2019 r. pomimo prowadzenia prac nad projektem rozporządzenia ponad 2 lata (rozpoczęły się w styczniu 2018 r.) do końca 2019 roku nie udało się wypracować kompromisu lub uzyskać poparcia większości krajów członkowskich, nawet w najbardziej podstawowych kwestiach np. ustalenia kompetencji Komisji Europejskiej.