Wytyczne do programów pilotażowych

Wytyczne do programów pilotażowych stanowią zbiór zasad standaryzujących proces przygotowania i ewaluacji programów pilotażowych dla technologii medycznych i rozwiązań organizacyjnych ocenianych pod kątem wprowadzenia do publicznego systemu ochrony zdrowia. Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące kluczowych dla sukcesu pilotażu zagadnień związanych z procesem projektowania, wdrożenia i ewaluacji jak m.in.:

  • Analiza problemu zdrowotnego
  • Cel programu pilotażowego
  • Model badawczy, gromadzenie i analiza danych
  • Interesariusze
  • Budżet, logistyka, harmonogram
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Ocena wyników pilotażu

Program pilotażowy jest istotnym narzędziem służącym eliminacji niepewności w procesie podejmowania decyzji i usprawniania systemu ochrony zdrowia. Wdrożenie nowej techniki, rozwiązania lub metody w małej skali umożliwia zebranie informacji o efektywności proponowanej zmiany, identyfikację problemów oraz dopracowanie szczegółów rozwiązania. Ostatecznym celem programu pilotażowego jest przygotowanie do wielkoskalowego wdrożenia.

Program pilotażowy może być finansowane ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. z 2022 poz. 2561, z późn. zm.], zwana dalej „Ustawą”.  Program pilotażowy jest określony jako „zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych” (art. 5 ust. 30a. ustawy).

 

Dokumenty do pobrania: