Programy Polityki Zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej (PPZ) mogą być opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Podstawą prawną realizacji ww. działań jest art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) PPZ powinien zawierać m.in.:

  • opis choroby lub problemu zdrowotnego;
  • uzasadnienie wprowadzenia programu wraz z danymi epidemiologicznymi i opisem obecnego postępowania;
  • cele programu wraz z miernikami efektywności;
  • charakterystykę populacji docelowej, w tym kryteria włączenia i wyłączenia;
  • charakterystykę interwencji planowanych do realizacji w ramach programu oraz wskazanie ich powiązania ze świadczeniami gwarantowanymi;
  • sposób monitorowania i ewaluacji;
  • budżet programu w podziale na koszty jednostkowe i całkowite.

 

Wzór PPZ określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2476).

Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania PPZ może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT.

Grafika przedstawia schemat procesu opiniowania PPZ