Reorganizacja

Proces reorganizacji świadczeń gwarantowanych

 

W ramach procesu reorganizacji świadczeń w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych działania analityczne obejmują opracowanie z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia założeń dla nowych rozwiązań systemowych w organizacji udzielania świadczeń gwarantowanych.

Założeniem podejmowanych działań jest opracowanie (na podstawie doświadczeń/mechanizmów stosowanych w innych krajach) nowego modelu organizacji diagnostyki i leczenia, w ramach poszczególnych poziomów referencyjności sytemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w sposób skoordynowany  i kompleksowy, w celu uzyskiwania efektu zdrowotnego i komfortu życia pacjentów. Działanie te stanowią odpowiedź na oczekiwaną przez pacjentów poprawę jakości i skuteczności procesu diagnostycznego i terapeutycznego. W wyniku podejmowanych działań oczekuje się również optymalizacji kosztów terapii i zmiany alokacji środków finansowych w ramach systemu ochrony zdrowia.

W ramach nowych rozwiązań systemowych opracowywane są zmiany w organizacji udzielania świadczeń, m.in. w zakresie rehabilitacji leczniczej, onkologii, hematologii, mające zapewnić skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę/rozpoczęcie właściwej terapii, w tym koordynację procesów diagnostyczno-terapeutycznych.

Koncepcja zmian organizacyjnych w zakresie skoordynowanej i kompleksowej opieki obejmuje zdefiniowanie podstawowych elementów określających:

 • uprawnienia świadczeniobiorców do realizacji określonego świadczenia;
 • zakres i profil interwencji medycznych;
 • szczegółowe warunki organizacyjne, w tym warunki realizacji świadczeń (zgodnie z przyjętym modelem opisu świadczeń), mających na celu dopasowanie profilu interwencji realizowanych w ramach poszczególnych świadczeń do problemu zdrowotnego.

Działania w ramach procesu uwzględniają również opracowanie z udziałem ekspertów:

 • zaleceń postępowania klinicznego;
 • wskaźników jakości procesu diagnostycznego i terapeutycznego (struktury, procesów i wyników);
 • zestawu taryf dla świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i monitorowania.

Grafika przedstawiająca założenia modelu kompleksowej opieki onkologicznej

Model kompleksowego podejścia w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego zakłada:

 • skoordynowany proces diagnostyczno-terapeutyczny;
 • diagnostykę i leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach;
 • funkcjonowanie zespołu wielodyscyplinarnego;
 • follow-up po zakończeniu leczenia;
 • prospektywne monitorowanie jakości leczenia.

Prace analityczne w zakresie realizacji zleceń Ministra Zdrowia dotyczących przygotowania koncepcji nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie skoordynowanej i kompleksowej opieki, podobnie jak w przypadku procesu reoceny świadczeń gwarantowanych, wymagają działań przekrojowych, uwzględniających przygotowanie trzech podstawowych elementów kompleksowej opieki onkologicznej, tj.:

 • zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego;
 • zdefiniowania niezbędnego standardu w zakresie warunków organizacyjnych i procesów diagnostyczno-terapeutycznych dla każdego „centrum kompetencji”, opartego na standardach postępowania klinicznego, w tym wymogów jakościowych oraz ram kooperacji w ramach systemu opieki zdrowotnej zapewniających łańcuch diagnostyczno-terapeutyczny;
 • mierników oceny jakości prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, przygotowane na podstawie zaleceń postępowania klinicznego.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia złożonych analiz w tym procesie oraz angażowania równolegle kilka zespołów analitycznych (analitycy HTA, analitycy świadczeń, analitycy danych, analitycy BI, statystyk) oraz ekspertów klinicznych i systemowych, prace analityczne związane z przygotowaniem materiałów analitycznych dotyczących kształtowania formy opieki nad świadczeniobiorcą onkologicznym, trwają blisko 6 miesięcy. Następnie opracowanie analityczne z proponowaną koncepcją organizacji opieki onkologicznej przekazywane jest Radzie Przejrzystości do zaopiniowania.