W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Rada Przejrzystości

Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wchodzą przedstawiciele:

 • Ministra Zdrowia (4);
 • Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (2);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2);
 • Rzecznika Praw Pacjenta (2)

oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki.

 

Przewodniczący Rady Przejrzystości

 Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski 

 

dr hab. n. med. Janusz Szyndler

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości

  Dr hab. n. med. Janusz Szyndler

 

Członkowie Rady Przejrzystości:

 • Prof. dr hab. n. med. Damian Czyżewski
 • Małgorzata Dziedziak
 • Anna Gręziak
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 • Maciej Karaszewski
 • Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska
 • Marcin Kołakowski
 • Marcin Lipowski
 • Tomasz Młynarski
 • Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
 • Dr n. med. Tomasz Romańczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
 • Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 • Prof. dr hab. Monika Urbaniak

 

Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznik Praw Pacjenta), miał swojego przedstawiciela w Zespole.

 

Udział w posiedzeniach Rady Przejrzystości

 

W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu. Więcej informacji na stronie.

 

Zadania Rady Przejrzystości

 

 1. Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie:
 • zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
 • objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
 • zmiany technologii medycznej.
 1. Wydawanie opinii:
 • o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego;
 • w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego;
 • w zakresie kwalifikacji do wspólnej lub utworzenia odrębnej grupy limitowej;
 • związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
 1. Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.
 2. Opracowywanie zaleceń dla wnioskodawców (wskazujących na pożądane elementy przyszłych wniosków; zaleceń ujmowanych w wytycznych dla projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej).
 3. Wskazywanie na potrzebę przeprowadzenia analizy technologii o istotnym znaczeniu zdrowotnym, do tej pory nie wnioskowanych do oceny.
 4. Dbanie o przejrzystość prezentacji podstawowych argumentów, przemawiających za przyjmowanym stanowiskiem bądź opinią Rady.

W celu zapoznania się, ze szczegółowym trybem pracy Rady Przejrzystości, regulaminem, zadaniami oraz protokołami z posiedzeń Rady Przejrzystości zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej.