W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Rada Przejrzystości

Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wchodzą przedstawiciele:

 • Ministra Zdrowia (4);
 • Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (2);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2);
 • Rzecznika Praw Pacjenta (2)

oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki.

 


Członkowie Rady Przejrzystości:

Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
Lekarz, specjalista kardiolog. Od 2024 r. jest Przewodniczącym Rady Przejrzystości III Kadencji.

Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. Małgorzata Bała
Lekarz, specjalista zdrowia publicznego i epidemiologii. W ramach międzynarodowej organizacji Cochrane pełni funkcję Dyrektorki Cochrane Polska.
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Maciej Karaszewski
Przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Członek Rady Przejrzystości od 2019 roku. Lekarz, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej.
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:płk dr n. med. Artur Bachta
Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:dr hab. n. med. Anna Czerniecka- Kubicka
Adiunkt w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Małgorzata Dziedziak
Przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fizjoterapeutka specjalizująca się w finansach w ochronie zdrowia oraz kontroli zarządczej.
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Katarzyna Galas
Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Prawnik, ekspert prawa cywilnego, administracyjnego i medycznego
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Paweł Grzesiewski
Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. n. med. Roman Junik
Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej, endokrynologii i diabetologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, pracownik tamtejszej Kliniki Endokrynologii
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Marcin Kołakowski
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Magister farmacji, absolwent studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Warszawskim
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Elżbieta Lanc
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Marcin Lipowski
Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:Tomasz Młynarski
Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Radca prawny, Dyrektor Departamentu Świadczeń Kompensacyjnych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz
Profesor badawczo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lekarz, pediatria, transplantolog kliniczny, nefrolog i nefrolog dziecięcy
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:dr n. med. Anna Socha- Banasiak
Lekarz, pediatra, gastroenterolog dziecięcy. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Farmaceutka, specjalista w dziedzinie technologii postaci leku, biofarmacji i farmacji aptecznej
Kliknięcie na zdjęcie spowoduje otwarcie strony:dr hab. n. med. Aleksandra Zasada
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego oraz diagnosta laboratoryjny

 

Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznik Praw Pacjenta), miał swojego przedstawiciela w Zespole.


 

Udział w posiedzeniach Rady Przejrzystości

 

W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu. Więcej informacji na stronie.


 

Zadania Rady Przejrzystości

 

 1. Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie:
 • zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
 • objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
 • zmiany technologii medycznej.
 1. Wydawanie opinii:
 • o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego;
 • w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego;
 • w zakresie kwalifikacji do wspólnej lub utworzenia odrębnej grupy limitowej;
 • związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
 1. Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.
 2. Opracowywanie zaleceń dla wnioskodawców (wskazujących na pożądane elementy przyszłych wniosków; zaleceń ujmowanych w wytycznych dla projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej).
 3. Wskazywanie na potrzebę przeprowadzenia analizy technologii o istotnym znaczeniu zdrowotnym, do tej pory nie wnioskowanych do oceny.
 4. Dbanie o przejrzystość prezentacji podstawowych argumentów, przemawiających za przyjmowanym stanowiskiem bądź opinią Rady.

W celu zapoznania się, ze szczegółowym trybem pracy Rady Przejrzystości, regulaminem, zadaniami oraz protokołami z posiedzeń Rady Przejrzystości zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej.