W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Informacje nt. przekazywania danych

Agencja, na potrzeby ustawowej działalności, pozyskuje dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy, AOTMiT na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, występuje do podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz świadczeniodawców, którzy mają obowiązek udostępnić AOTMiT dane, zapewniając ich najwyższą jakość i kompletność. Podstawą udostępnienia danych jest wysłany przez AOTMiT wniosek o udostępnienie danych, który określa zasady i harmonogram prac.

Pozyskiwane dane zawierają informacje o różnym stopniu szczegółowości, od  danych finansowo-księgowych do bardzo szczegółowych, odpowiadających hospitalizacji pacjenta (dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych, zrealizowanych procedur, zaangażowanego personelu). Standardową formą udostępniania danych przez świadczeniodawców są zdefiniowane przez AOTMiT struktury formularzy, które mają na celu uzyskanie jednolitości przekazywanych danych z danego obszaru.

Dane przekazywane w innym celu niż ustalenie taryfy świadczeń nie mają charakteru obligatoryjnego, natomiast pomagają w wypracowaniu modelu współpracy na przyszłość.

AOTMiT prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające świadczeniodawców  w procesie przygotowywania i udostępniania danych, takie jak: szkolenia z zakresu, struktury i poprawności ich przygotowania oraz wpływu jakości danych na poziom taryf.

Prowadzone jest również  indywidualne wsparcie techniczne i merytoryczne w przygotowaniu danych z całego zakresu działalności leczniczej, polegające na zwiększonej pomocy pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w identyfikacji danych ewidencjonowanych w systemach dziedzinowych HIS świadczeniodawców, w celu udostępnienia ich na potrzeby działań ustawowych.

Partnerskie relacje ze świadczeniodawcami budowane są także poprzez aktywne włączanie ekspertów klinicznych w proces taryfikacji, umożliwienie zgłaszania uwag i sugestii zmian do dotychczasowego poziomu i sposobu finansowania świadczeń, a także do proponowanych przez AOTMiT projektów taryf.