W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Udział w posiedzeniach Rady Przejrzystości

W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu, jako goście Rady Przejrzystości.

Bezwzględnym warunkiem udziału w posiedzeniu jest złożenie Deklaracji o Braku Konfliktu Interesów (DBKI), o której mowa w art. 31s ust. 9   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

Wniosek o udział w danym posiedzeniu Rady Przejrzystości należy złożyć do Agencji nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Terminy kolejnych posiedzeń Rady oraz tematy mające być ich przedmiotem można odnaleźć w planach pracy Rady Przejrzystości, porządkach obrad publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Aktualnościach.

 

We wniosku o udział należy podać m.in.:

  1. Datę posiedzenia Rady Przejrzystości.
  2. Temat, który będzie przedmiotem obrad Rady (nazwa leku/ środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/ wyrobu medycznego + wskazanie/nazwa świadczenia).
  3. Dane osobowe osoby wnioskującej o udział oraz dane kontaktowe.
  4. Informacje nt. ew. relacji z podmiotami odpowiedzialnymi dla technologii medycznych mających być przedmiotem oceny Rady Przejrzystości.

 

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem niniejszego formularza lub poniższych deklaracji, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Rad AOTMiT: tel. 22 101 46 33/34.

W przypadku okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby wnioskującej o udział w posiedzeniu lub reprezentowanej przez nią instytucji, Przewodniczący Rady Przejrzystości może odmówić wyrażenia zgody na udział w posiedzeniu.

 

Formularz dla osób wnioskujących o udział w posiedzeniu Rady Przejrzystości: