W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

W związku z apelem PRACODAWCÓW RP dotyczącym zbierania danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z wykorzystaniem metodologii standardu rachunku kosztów, przekazanym do Agencji w dniu 29 kwietnia 2022 r., proszę o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z art. 31lc ust. 2 pkt 3 i  art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”  w  celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31 n ustawy o świadczeniach Agencja przetwarzają dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotne. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, o których mowa w art. 31 lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie danych, zapewniając najwyższą jakość i kompletność udostępnionych danych.(…).

Biorąc powyższe pod uwagę, Agencja wbrew informacjom przedstawionym przez Pracodawców RP jest uprawniona na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich pozyskiwania od ww. świadczeniodawców.

Koszty osobowe, zarówno na umowę o pracę, jak również na podstawie innych stosunków prawnych, stanowią  najwyższy udział kosztów w wycenie większości świadczeń zdrowotnych. Bez szczegółowej informacji o kosztach osobowych nie możemy mówić o właściwej wycenie świadczeń.

Tym samym Agencja jest uprawniona do przetwarzania danych dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych  u świadczeniodawców, posiadających podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia

Należy podkreślić, że wbrew informacjom przedstawionym przez Pracodawców RP, Agencja  wystąpiła do świadczeniodawców o dane dotyczące wynagrodzeń w formie zanonimizowanej, a nie o dane osobowe dotyczące konkretnych pracowników zatrudnionych u świadczeniodawców. Zgodnie z przygotowaną przez Agencję instrukcją wypełnienia raportu kadrowo-płacowego wszelkie dane odnoszą się do ogólnych kategorii grup zawodowych/ grupy personelu, co sprawia, że nie jest możliwa jakakolwiek identyfikacja pracownika, tym bardziej do poziomu zajmowanego stanowiska.

Ponadto należy mieć na uwadze, że Agencja wystąpiła o przekazanie ww. informacji  wyłącznie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia i to w odniesieniu do tych podmiotów użyte zostało sformułowanie o wszystkich świadczeniodawcach. Należy podkreślić, że zarówno w tym przypadku, jak i w każdym dotychczasowym wezwaniu o przekazanie danych, Agencja nie żądała informacji odnoszących się do działalności komercyjnej podmiotów leczniczych.

Z uwagi na powyższe prosimy Świadczeniodawców o wypełnienie ustawowego obowiązku przekazywania danych Agencji. Dane należy przekazać za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej pod adresem Raport Kadr (apprkp.aotm.gov.pl). Kanał do importu danych będzie aktywny do 4.05.2022.