W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat – pozyskiwanie danych – appRKP (Raport Kadrowo-Płacowy)

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Koszty osobowe mają największy udział w kosztach działalności operacyjnej, tym samym w kosztach udzielanych świadczeń. Jest to równocześnie kategoria, która podlega najbardziej dynamicznym zmianom. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby w sposób bieżący i ciągły monitorować wysokość kosztów osobowych poszczególnych grup zatrudnionych i współpracujących pracowników medycznych i niemedycznych niezbędnych w podmiotach leczniczych i posiadać jak najbardziej rzeczywiste i aktualne dane w celu uwzględnienia ich w taryfach świadczeń.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje stałą – każdego roku w dniu 1 lipca – zmianę minimalnego wynagrodzenia w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia w gospodarce. Należy jednak pamiętać, że regulacje te obejmują jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę i w komórkach działalności podstawowej, natomiast oczekiwania odnośnie wzrostu wynagrodzeń pojawiają się także ze strony pozostałych pracowników. Dlatego Agencja planuje gromadzić informacje o wszystkich zatrudnionych u świadczeniodawców osobach w celu określenia pełnych kosztów z tym związanych.

Niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy. Należy pamiętać o ustawowym obowiązku  udostępniania i przekazywania danych do Agencji, wynikającym z art. 31lc ust.2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 tj.). Równocześnie warto podkreślić, iż świadczeniodawcy, którzy wypełniają prawny obowiązek wynikający z ustawy, uzyskują dodatkowe punkty w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu ułatwienia Państwu przekazywania danych o wynagrodzeniach, Agencja stworzyła dedykowaną aplikację, dostępną pod adresem Raport Kadr (apprkp.aotm.gov.pl), która pozwoli na usprawnienie tego procesu. Po uruchomieniu aplikacji należy pobrać szablon pliku do wypełnienia oraz instrukcję wypełniania, która zawiera między innymi przykłady dotyczące sposobu wykazywania wynagrodzeń pracowników w zależności od formy zatrudnienia. Po przesłaniu wypełnionego pliku do aplikacji zostanie zweryfikowana jego kompletność i zostaną wskazane ewentualne miejsca wymagające poprawy, a użytkownik otrzyma informację zwrotną oraz poświadczenie przekazania poprawnych danych.

W przypadku świadczeniodawców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości, w tym nie prowadzą tak szczegółowej ewidencji wynagrodzeń i ich składników, dopuszcza się możliwość wypełnienia jedynie tych pozycji tabeli, które są możliwe do wypełnienia. Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Agencja w każdym swoim działaniu chce wychodzić naprzeciw świadczeniodawcom. Mając świadomość tego, że przygotowanie danych o wynagrodzeniach wymagać będzie od świadczeniodawców zaangażowania służb księgowych, do pierwszego przekazania danych wybrano okres już zamknięty, za który wynagrodzenia zostały wypłacone i zaewidencjonowane w systemach finansowo-księgowych. Dane o wynagrodzeniach należy przygotować za miesiąc luty 2022 roku i przekazać za pośrednictwem wskazanej aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia tego roku. 15 kwietnia 2022 roku zostanie udostępniona możliwość założenia w aplikacji konta w celu przekazania danych. Ze względu na termin zakończenia tego etapu prac, nie jest możliwe wydłużenie terminu na przekazanie danych do Agencji.

Dziękujemy za podjęcie współpracy w podnoszeniu jakości danych analizowanych w systemie ochrony zdrowia.

W razie problemów albo pytań należy kontaktować się drogą mailową na adres  appRKP@aotm.gov.pl bądź telefonicznie pod jeden z numerów:

  • (22) 101-46-22
  • (22) 101-47-75
  • (22) 101-47-40
  • (22) 101-47-21
  • (22) 101-47-14
  • (22) 101-47-10