W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Kalendarium

2780
Aktywności:
114
Świadczenia
1151
Leki
553
Taryfikacja
835
PPZ
127
Inne
Wszystkie (127)
Szkolenia (15)
COVID (0)
IT (11)
Zmiany ustawowe (9)
Współpraca naukowo-badawcza (49)
Projekty (43)

Kalendarium

Prezentuje przekrój najważniejszych aktywności Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na przestrzeni lat. Od jej powstania do chwili obecnej zarówno jej rola, jak i zadania znacząco ewoluowały. Podejmowanie nowych wyzwań i realizacja powierzanych kolejnych zadań umożliwia rozwój i wzmacnianie Agencji, co zapewnia jej pozycję jednej z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawanych instytucji w Europie w obszarze oceny i wyceny świadczeń.

Kalendarium pozwala na wybór obszaru działań, w odniesieniu do określonego zakresu czasu (poprzez zaznaczenie wybranej ikony rodzaju aktywności oraz daty).

Aktywności zostały podzielone na obszary zajmujące kluczowe zadania Agencji i wyświetlane są chronologicznie.

 

 

2024
47
Wszystkie aktywności
Świadczenia
2
Leki
17
Taryfikacja
1
PPZ
24
Inne
3
2023
344
Wszystkie aktywności
Świadczenia
19
Leki
156
Taryfikacja
81
PPZ
82
Inne
6

Rozwój współpracy międzynarodowej

2023 r. to szerokie działania Agencji w obszarze współpracy z zagranicą, zmierzające do rozszerzenia działań międzynarodowych, w celu pozyskania wiedzy i umiejętności w obszarze metodologii, planowania i realizacji projektów analitycznych w obszarze ochrony zdrowia, w tym podjęcie lub umocnienie współpracy z agencjami zagranicznymi i ośrodkami naukowymi.

EURIPID

W dn. 19-20 października br. w Agencji odbyła się międzynarodowa konferencja 11. Board of Participants Meeting & EURIPID ACCESS Project, w której uczestniczyli przedstawiciele 21 krajów oraz Komisji Europejskiej. Podczas posiedzeń dyskutowano na temat przyszłości i rozwoju bazy EURIPID oraz nowych sposobów wykorzystania danych.

Czy wiesz, że…

EURIPID jest dobrowolną i nienastawioną na zysk formą współpracy pomiędzy państwami europejskimi, której celem jest tworzenie i utrzymywanie bazy danych zawierającej informacje o krajowych cenach produktów leczniczych w znormalizowanym formacie.

Warsztaty CEE

7 lutego br. Agencja zorganizowała wirtualne warsztaty dla przedstawicieli krajów Europy Środkowo Wschodniej  – Warsztaty CEE – (ang. Workshop for CEE Countries), pod tytułem: Rational Decision-Making in Health Care. Tematy poruszane podczas warsztatów dotyczyły podejścia w HTA do niezaspokojonej potrzeby zdrowotnej i wpływu HTA na poprawę opieki zdrowotnej. W warsztatach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Słowacji, Węgier, Litwy i Ukrainy (6 osób).

Wspólne HTA

W lutym br.  Agencja zgłosiła dwóch kandydatów  do uczestnictwa w pracach Grup Koordynujących Państw Członkowskich ds. HTA (ang. Member State Coordination Group on HTA – HTACG) przy Komisji Europejskiej. Do głównych zadań HTACG należy m.in. przygotowanie wytycznych i opracowanie metodyki w zakresie wspólnego HTA w UE.

Misja Telemedyczna

Od 13-15 czerwca br. delegacja AOTMiT uczestniczyła w zorganizowanej przez Ambasadę RP w Tallinnie oraz Ministerstwo Zdrowia Misji Telemedycznej , której celem było poznania rozwiązań z zakresu telemedycyny wdrożonych w Estonii. Uczestnicy delegacji brali udział w spotkaniach w Ministerstwie Spraw Społecznych Estonii oraz zwiedzali teren Parku Technologiczno-Naukowego Tehnopol oraz wydział radioterapii Szpitala Centralnego w Tallinie Wschodnim. Podczas spotkań omawiano sposób w jaki Estonia zmodernizowała swój system świadczenia usług medycznych przy pomocy telemedycyny oraz analizowano możliwości Polski w zakresie oferty sektora telemedycznego.

2022
491
Wszystkie aktywności
Świadczenia
28
Leki
181
Taryfikacja
194
PPZ
67
Inne
21

33% więcej innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia

W 2022 r. w odniesieniu do 2021 r. Agencja otrzymała o ponad 33% więcej innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia poza systemem finansowania analiz weryfikacyjnych. Dotyczyły one w szczególności poprawy i scalenia programów lekowych, a także związane były z wyceną świadczeń i organizacją systemu ochrony zdrowia.

Inauguracja projektu szkoleniowego Collegium AOTMiT Standard Rachunku Kosztów

28 września 2022 r. – odbyła się inauguracja projektu szkoleniowego pn. Collegium AOTMiT Standard Rachunku Kosztów.

Projekt ten zapewniał najnowsze rozwiązania dla świadczeniodawców dot. zarządzania w ochronie zdrowia. Dzięki szkoleniom uczestnicy projektu mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, tworzenia analiz finansowych).

Program edukacyjny w Collegium AOTMiT Standard Rachunku Kosztów pozwolił przybliżyć problemy ekonomiczno-finansowe, organizacyjne i prawne, odnoszące się do systemu ochrony zdrowia.

2021
356
Wszystkie aktywności
Świadczenia
8
Leki
181
Taryfikacja
47
PPZ
82
Inne
38

Wykaz TLI i TLK

26 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa o Funduszu Medycznym, z inicjatywy Prezydenta RP, która znowelizowała przepisy ustawy refundacyjnej. Wprowadziła ona nowe ścieżki refundacyjne dla technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz wysokiej wartości klinicznej, a także zmieniła przepisy dotyczące dostępu do leków w ramach RDTL.

Kluczową rolę w działaniu Funduszu Medycznego odgrywa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja zobowiązana została do sporządzania raz w roku wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz jednorazowego wykazu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej.

W 2021 r. zadania te zostały wykonane w 2021 r. dwukrotnie.

Aplikacja SRK – nowatorskie narzędzie dla świadczeniodawców

Agencja przygotowała kolejne rozwiązanie, które ma ułatwić wdrożenie standardu rachunku kosztów i stworzyła specjalną aplikację SRK.

Jest to bezpłatne, nowatorskie narzędzie dla podmiotów leczniczych umożliwiające rozliczenie kosztów, wycenę procedur medycznych, benchmarking oraz efektywne zarządzanie.

Wytyczne oceny wyrobów medycznych

W 2021 r. opublikowany został został dokument Wytyczne Oceny Technologii Medycznych. Wyroby medyczne, część I, który, mając zastosowanie w obecnej procedurze refundacyjnej,  skupia się na ocenie wyrobów medycznych:

  • stosowanych w profilaktyce i terapii;
  • produkowanych seryjnie;
  • stosowanych indywidualnie przez pacjenta (nie wymagających asysty czy udziału personelu medycznego);
  • dostępnych w aptece.
2020
379
Wszystkie aktywności
Świadczenia
15
Leki
213
Taryfikacja
18
PPZ
114
Inne
19

Centrum Naukowe GBD przy AOTMiT

Centrum Naukowe GBD przy AOTMiT, to międzynarodowa współpraca pomiędzy Agencją Oceny Technologii Medycznych, a  The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle w ramach:

  • tworzenia i implementacji narzędzi Global Burden of Disease w procesie kształtowania centralnej i regionalnej polityki zdrowotnej opartej na dowodach w Polsce (etap 1 – województwa, etap 2 – powiaty);
  • współpracy naukowo-badawczej w kontekście zastosowania i popularyzacji wyników analiz lokalnych GBD.

Czy wiesz, że…

Dzięki AOTMiT Polska uczestniczy w projekcie Global Burden of Disease (GBD), najbardziej kompleksowych badaniach na świecie, pokazujących przyczyny utraty zdrowia. Pozwala to zobaczyć, jak wygląda stan zdrowia Polaków na tle innych krajów.

Polska w badaniu GBD2019 pierwszy raz w historii tego badania oraz jako pierwszy kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej została włączona w analizy oceny stanu zdrowia ludności na poziomie niższym niż krajowy. Tym samym, od tego momentu dysponuje szczegółowymi szacunkami zachorowalności, umieralności i wartości utraconych lat życia skorygowanych o niesprawność z powodu 369 chorób i urazów oraz 87 czynników ryzyka w odniesieniu do 204 krajów i regionów.

To przedsięwzięcie badawcze skierowane na możliwość ilościowego określenia utraty zdrowia z powodu chorób, urazów, czynników ryzyka wpływających na zdrowie za pomocą określonych i wystandaryzowanych miar zdrowotnych, takich jak DALY. Z punktu widzenia wiedzy o zdrowiu w Polsce to absolutnie przełomowe badania.

Analizy te zostały zastosowane jako propozycja diagnozy potrzeb zdrowotnych populacji m.in. w ramach przygotowanych Map Potrzeb Zdrowotnych (https://basiw.mz.gov.pl/).

Zalecenia – Standard Rachunku Kosztów

W 2020 r. w AOTMiT powołany został zespół składający się z pracowników Agencji oraz ekspertów posiadających szeroką wiedzę i praktykę w obszarze księgowości i rachunku kosztów. Efektem prac był projekt rozporządzenia, który wprowadzał model standardu rachunku kosztów, mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych, nie ingerując jednocześnie w sferę indywidualnych praktyk wynikających ze specyfiki udzielanych świadczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców zostało opublikowane w dniu 19 listopada 2020 roku z datą wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Czy wiesz, że …

Standard Rachunku Kosztów jest zbiorem najlepszych praktyk, których zastosowanie posłuży świadczeniodawcom na potrzeby zarządcze, w zakresie sprawowanej kontroli wewnętrznej (kierownictwo zakładu) i zewnętrznej (np. podmiot tworzący) oraz ewidencji rodzaju zakontraktowanych świadczeń, a także prawidłowemu przypisaniu przychodów i kosztów do miejsc ich powstawania. Przyczyni się również do poprawy jakości danych przekazywanych do Agencji. Ujednolicenie ewidencji kosztów i rozliczania w przyszłości pozwoli Agencji na zautomatyzowanie przesyłania do Agencji danych, co przyczyni się z kolei do przyspieszenia procesu taryfikacji.

2019
420
Wszystkie aktywności
Świadczenia
16
Leki
160
Taryfikacja
19
PPZ
197
Inne
28

Pierwsze rekomendacje w zakresie #PPZ #48aa

We wrześniu oraz w październiku 2019 r. wydane zostały przez Prezesa Agencji pierwsze rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.

Rekomendacje te zawierają modelowe rozwiązania dla danych problemów zdrowotnych, które mogą być wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie wydane rekomendacje zwalniają JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z ich treścią.

Poszerzenie kompetencji AOTMiT

W czerwcu 2019 roku, Agencja otrzymała nowe zadanie ustawowe dotyczące inicjowania, wspierania i prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej

Nagroda dla AOTMiT

9 czerwca 2019 r. Agencja została uhonorowane prestiżową nagrodą „Kroki milowe w leczeniu zawału serca” za opracowanie koncepcji programu KOS-Zawał.

Nagrodą uhonorowano również: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Uzasadnieniem dla przyznania nagrody było „stworzenie założeń i wdrożenie polskiego nowatorskiego programu koordynowanej opieki nad chorymi z zawałem serca”.

129% wzrost liczby opinii Agencji z zakresu RDTL 

W 2019 roku zaobserwowano znaczący wzrost liczby zleceń Ministra Zdrowia z art. 47 f ustawy o świadczeniach, dotyczących wydawania opinii Agencji w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

W zakresie tego zadania wydano 117 opinii Agencji, tym samym w porównaniu do roku 2018 (51 opinii) nastąpił wzrost o 129%.

Z uwagi na 30-dniowy termin wydania opinii, mając jednocześnie na względzie konieczność realizacji pozostałych zleceń, realizacja tego zadania była istotnym wyzwaniem organizacyjnym dla Agencji.

2018
432
Wszystkie aktywności
Świadczenia
22
Leki
153
Taryfikacja
11
PPZ
234
Inne
12

Zespoły zamiejscowe AOTMiT

Prezes Agencji otrzymał uprawnienie do tworzenia zespołów zamiejscowych w ramach istniejących komórek organizacyjnych, które realizować będą zadania poza siedzibą Agencji.

Czy wiesz, że…

Ideą, która leży u podstaw tworzenia zespołów zamiejscowych jest szansa pozyskania wysokiej klasy ekspertów w obszarze ochrony zdrowia z miast innych niż Warszawa, a którzy z racji miejsca zamieszkania nigdy nie zdecydowaliby się na podjęcie pracy w Warszawie

W chwilo obecnej nasze zadania realizowane są w 5 lokalizacjach w Polsce:

  • Warszawa – siedziba główna AOTMiT
  • Kraków, Wrocław, Szczecin, Chełm – zespoły zamiejscowe AOTMiT
2017
94
Wszystkie aktywności
Świadczenia
4
Leki
90

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych 

W roku 2017 r. przyznano Agencji nowe zadania na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1200), tj. wydawanie opinii dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w którym możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

Czy wiesz, że…

W dniu 26 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1875 z późn. zm.), zmieniająca m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), w tym: w zakresie regulacji dotyczącej ratunkowego dostępu do technologii lekowych, zwanego dalej „RDTL”.

Zgodnie z nowymi regulacjami, rozstrzygnięcia w zakresie podania leku w ramach RDTL, należą do kompetencji świadczeniodawców, a nie jak było dotychczas do Ministra Zdrowia.

Na podstawie nowych regulacji dotyczących RDTL Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie opiniuje w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych w ramach RDTL. Ostatnia opinia została wydana w dniu 10 marca 2021 r. i dotyczyła wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL złożonych przed dniem 26 listopada 2020 r.

Prezes Agencji chcąc w jak największym stopniu wesprzeć świadczeniodawców i lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania leków w procedurze RDTL, udostępnił pod adresem rdtl.aotm.gov.pl wszystkie dane i analizy, które były wykorzystywane przy wydawaniu opinii Prezesa Agencji.

2015
217
Wszystkie aktywności
Taryfikacja
182
PPZ
35

AOTM na nowych zasadach

1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizujące zadania i funkcjonowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych. W świetle nowych regulacji zmianie uległa przede wszystkim nazwa Agencji, którą od 1 stycznia 2015 r. zmieniono na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).  Do dotychczasowych zadań Agencji, związanych przede wszystkim z oceną świadczeń opieki zdrowotnej doszło nowe kluczowe zadanie, jakim jest ustalanie taryf świadczeń.

Zmianie uległa również struktura organizacyjna Agencji, która odzwierciedla dwie główne dziedziny działalności: ocenę technologii medycznych i wycenę świadczeń gwarantowanych.

Przy Prezesie Agencji rozpoczęła działalność Rada do spraw Taryfikacji.

Czy wiesz, że…

Podstawą zmiany nazwy i zakresu zadań Agencji była ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

2012

Dalsze wzmocnienie pozycji Agencji

Ustawa refundacyjna, wprowadza zmianę kryteriów podejmowania decyzji o wpisaniu na listy refundacyjne. Decyzję refundacyjną podejmuje Minister Zdrowia na podstawie m.in. rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

2009

Statut Agencji – AOTM otrzymuje osobowość prawną 

Agencja uzyskała statut państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. z 2009 r. Nr 118, poz. 989).

Od tej pory zakres uprawnień i zadań Agencji ciągle ulega poszerzeniu.

2006

Zatrudnienie pierwszych pracowników

W kwietniu 2006 r. ruszył proces rekrutacji pracowników Agencji. Dziś zatrudniamy blisko 250 wysokiej klasy pracowników.  Nasz zespół to – m.in. lekarze, pielęgniarki, ekonomiści, matematycy, specjaliści w dziedzinie polityki zdrowotnej, zdrowia publicznego, prawa.

2005

Nasz początek

Agencja została utworzona 16 września 2005 roku, jako państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Zadaniem Agencji było dokonywanie oceny procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych będących przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.