W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

SMoKL

SMoKL – System Monitorowania Kosztów Leczenia 

Zasięg Projektu

Krajowy

 

Cel Projektu

  • realizacja obowiązku wyrażonego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. stworzenie oraz administrowanie systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń;
  • ułatwienie świadczeniodawcom realizacji obowiązku ustawowego polegającego na obligatoryjnym przekazaniu do AOTMiT danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń poprzez udostępnienie e-Usług publicznych;
  • udostępnienie elektronicznych usług publicznych i usprawnienie procesów biznesowych związanych z taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej;
  • stworzenie narzędzia, które usprawni komunikację ze świadczeniodawcami i ekspertami oraz umożliwi jak największą automatyzację procesu przygotowania i przekazania danych, a także oceny eksperckiej;
  • stworzenie jednej hurtowni danych z dostępem dla wszystkich merytorycznych Wydziałów AOTMiT bez konieczności tworzenia i utrzymywania odrębnych baz danych wykorzystywanych do realizacji innych zadań niż taryfikacja.

 

Termin końcowy Projektu

11.03.2023 – z możliwością wydłużenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

 

Opis Projektu

Mając świadomość wagi i znaczenia efektów prac prowadzonych w AOTMiT, niezbędnym jest stworzenie narzędzi pozwalających nie tylko na bardziej efektywne i zautomatyzowane przetwarzanie otrzymywanych danych, prowadzenie coraz szerszych analiz, a także dzielenie się wiedzą oraz wytworzonymi informacjami z uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Rozwiązaniem adresującym zapotrzebowanie zarówno pracowników jak i przedstawicieli instytucji współpracujących z Agencją jest tworzony System Monitorowania Kosztów Leczenia.

SMoKL został zaprojektowany w sposób umożliwiający zrealizowanie jednego z obowiązków ustawowych AOTMiT tj. budowy systemu przetwarzającego dane medyczne na potrzeby ustalenia taryfy świadczeń, a także wsparcie świadczeniodawców w realizacji ich obowiązku ustawowego do przekazania danych do Agencji – poprzez uruchomienie e-usług publicznych na wysokim stopniu dojrzałości: e-Kwalifikacja świadczeniodawców, e-Gromadzenie i weryfikacja danych, e-Obsługa ekspercka.

Projekt w swoim podstawowym założeniu dotyczył przede wszystkim zadań związanych z taryfikacją świadczeń, jednak jego zakres został rozszerzony tak, aby mógł być wykorzystywany przez wszystkie wydziały Agencji, na potrzeby realizacji ustawowych zadań. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu jednej hurtowni danych, gromadzącej wszelkie dostępne dane wykorzystywane w pracach Agencji, pochodzące od świadczeniodawców, z NFZ, GIS, CSIOZ, czy rejestrów medycznych. W oparciu o te dane przeprowadzane będą szeroko zakrojone analizy kosztowe, kliniczne, farmakoekonomiczne, epidemiologiczne, populacyjne i inne. Utworzenie tego systemu, poprzez standaryzację i automatyzację wielu procesów, w dużym stopniu usprawni prace komórek merytorycznych. Dodatkowo umożliwi dzielenie się wytworzonymi informacjami z otoczeniem zewnętrznymi i przyczyni się do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Na początku 2019 r. rozpoczęły się prace koncepcyjne, mające na celu ustalenie założeń wdrożenia Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia, w ramach których zauważono potrzebę zarówno przeorganizowania i usystematyzowania procesów wewnątrz instytucji, jak i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców zobligowanych do przekazywania danych do AOTMiT. W efekcie podjęto decyzję o stworzeniu systemu w oparciu o e-Usługi publiczne, wykorzystując przy tym fundusze europejskie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:  II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” w ramach  działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

Formalny zarys projektu SMoKL został ukończony w dniu 17 kwietnia 2019 r., a opis założeń projektu informatycznego (OZPI) zakończono 18 czerwca. Siedem dni po publicznej prezentacji projektu, która miała miejsce 9 lipca 2019 r., Minister Zdrowia przekazał opis założeń projektu informatycznego do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC).  Zgodnie z przyjętą procedurą, najpierw OZPI był przedmiotem oceny Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT”, przy Ministerstwie Cyfryzacji, który w dniu 1 sierpnia sformułował w odniesieniu do przedmiotowego projektu rekomendację pozytywną. Następnie 6 sierpnia 2019 r. projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, których pozytywny rezultat otworzył drogę do przedstawienia projektu na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (pozytywnej opinii KRMC), co bezpośrednio poprzedziło pozytywną opinię KRMC wyrażoną w piśmie z dnia 23 sierpnia 2019 r.  Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii organów Ministerstwa Cyfryzacji przygotowany został wniosek o dofinansowanie, który formalnie złożono dnia 2 września 2019 r.  Do dnia 11 grudnia 2019 r. był on przedmiotem oceny formalnej I i II stopnia w wyniku których po raz kolejny został oceniony pozytywnie. Zwieńczenie wielomiesięcznego procesu nastąpiło 28 lutego 2020 r. kiedy to Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania, wśród których znalazł się System Monitorowania Kosztów Leczenia.

Umowa na dofinansowanie w kwocie 10 963 081,80 zł została podpisana 27 marca 2020 r., co zapoczątkowało prace związane z realizacją projektu. W ramach powyższego została przygotowana wstępna koncepcja systemu, która jest obecnie przedmiotem dialogów technicznych z potencjalnymi wykonawcami. Kolejnym etapem będzie przygotowanie ostatecznej koncepcji technicznej SMoKL, na podstawie której przygotowane zostanie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę systemu – planowany termin podpisania umowy z wykonawcą – IV kwartał 2020 r.