"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

34. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (JGP D45)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń dla grupy JGP D45 Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w ZARZĄDZENIA Nr 48/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Gromadzenie danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbywa się poprzez:

  1. występowanie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej,
  2. umożliwienie udostępniania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń świadczeniodawcom realizującym świadczenia w danym zakresie.

Każdy świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ o udzielanie świadczenia, będącego przedmiotem  taryfikacji może przesłać do Agencji wypełnioną ankietę wraz z listą OPK, która stanowi zgłoszenie do nieodpłatnego udostępnienia danych.

Ankieta 34

Lista OPK

Ankietę wraz z załącznikami należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie ankietę otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X), a załączniki poprzez MS Excel.

Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Ankietę wraz z załącznikiem, wypełnioną zgodnie z formularzem, należy przesłać: w edytowalnej formie elektronicznej wskazanej przez Agencję oraz w formie skanu z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl (pdf; xls)

do 1 września 2017 roku.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpływu do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania ankiet.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ankiet.

Przesłanie przez świadczeniodawcę ankiety będzie traktowane przez Agencję jako deklaracja udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryfy w formacie określonym przez Agencję.

Do świadczeniodawców, którzy przesłali ankietę w odpowiedzi na niniejszą informację oraz do świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a których dane Agencja uzna za niezbędne do ustalenia taryfy Prezes Agencji wystąpi z wnioskiem o udostępnienie niezbędnych danych.

Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się następująco:

  • ogłoszenie informacji o rozpoczęciu procesu gromadzenia danych 18.08.2017 r.
  • zebranie ankiet od podmiotów do 1.09.2017 r.
  • przesłanie wniosków o udostępnienie danych do 8.09.2017 r.
  • przygotowanie i udostępnienie danych finansowo-księgowych (formularz FK) 4 tygodnie od wysłania przez Agencję wniosku
  • przygotowanie i udostępnienie danych szczegółowych (pliki OG, SM,WM, PL, PR, CP) 6 tygodni od wysłania przez Agencję wniosku.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1200) Agencja w zakresie gromadzenia danych od świadczeniodawców może współpracować ze świadczeniodawcami wyłącznie nieodpłatnie.

Wniosek

Oświadczenie Agencji

Oświadczenie Wykonawcy

Dla przedmiotowego świadczenia zbierane będą dane w postaci: formularza FK i plików szczegółowych (OG, SM,WM, PL, PR, CP) zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad udostępniania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji i zgodnie z poniższym wzorem.

Wzór formularza FK

Wzór plików szczegółowych

 Zasady udostępniania danych

Powyższe dokumenty są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania
Formularz zgłaszania uwag do świadczenia gwarantowanego

 Lista podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek
Zarządzenie 49/2017 zasady udostępnienia przez świadczeniodawców danych z dnia 6 września 2017 r.