"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

31. Kompleksowe zabiegi trzustki – G31

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenia szpitalnego finansowanych w ramach JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Zarządzeń:

 • ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami z wyłączeniem na podstawie § 12 Zarządzenia postanowień:§ 6 ust. 1 pkt 4, 5, 6) oraz § 9 (ust. 4).
 • ZARZĄDZENIA Nr 52/2016 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie postępowania (…)
 • ZARZĄDZENIA Nr 5/2017 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie postępowania (…).

Postępowanie skierowane jest do podmiotów, które dotychczas nie przekazały danych medycznych lub finansowo- księgowych z medycznych ośrodków powstawania kosztów za rok 2016 we wcześniej ogłoszonych i przeprowadzonych przez Agencję postępowaniach.

W trakcie postępowania Agencja planuje pozyskać 3 rodzaje danych:

 • Zbiorczą kartę kosztorysową, którą będą mogły wypełniać podmioty lecznicze, które w roku 2016 sprawozdały do OW NFZ pacjentów rozliczonych kodem produktu  51.01.0007031 z poniższą procedurą kierunkową:

 

52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu

52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią

52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera

52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey’a

52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu

52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony

52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia

52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią

52.69 Totalna pankreatektomia – inna

52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego

52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy

52.73 Radykalna resekcja trzustki

52.74 Operacja Whipple’a

52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire’a

52.81 Reimplantacja tkanek trzustki

52.961 Zespolenie trzustki z jelitem

52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym

52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem

 • formularze finansowo-księgowe które będą mogły przekazać podmioty lecznicze, które w roku 2016 sprawozdały do OW NFZ pacjentów rozliczonych kodem produktu 51.01.0007031 i deklarują przekazanie informacji finansowo-księgowych i niefinansowych dotyczące podstawowych i pomocniczych ośrodków działalności leczniczej zgodnie z wykazem deklarowanych OPK. Z postępowania wyłączone są OPKi takie jak: sterylizatornia, przechowalnia zwłok czy prosektorium, apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, kuchnia, pralnia, dział administracyjny, statystyczny itd., magazyn, lekarz zakładowy, zakład usprawnienia leczniczego, nadzór medyczny czy ośrodek medyczny ogólnego nadzoru  itd., obsługa medyczna.
 • indywidualną kartę prospektywną, którą będą mogły przekazać podmioty lecznicze które w latach 2015 i 2016 sprawozdały do OW NFZ co najmniej  po 30 hospitalizacji z grupy G31 w każdym roku, rozliczonych kodem produktu 5.51.01.0007031.

Agencja planuje, iż od jednego świadczeniodawcy przyjmie maksymalnie 10 kart. Karty będą dotyczyły pacjentów, u których w okresie od  15.04.2017 r. do 30.06.2017 r. zostanie wykonany zabieg pankreatoduodenektomii.

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić ankietę wraz z LISTĄ OPK zgodnie z formularzem i instrukcją (przy wypełnianiu ankiety instrukcje pomocnicze widoczne są także przy ustawieniu kursora myszki na polu do uzupełnienia). Przed wypełnieniem ankiety bardzo prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ.

INSTRUKCJA

Ankieta 31_Kompleksowe zabiegi trzustki

Lista OPK

Ankietę wraz z załącznikami należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie ankietę otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X), a załączniki poprzez MS Excel.

Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Wypełnioną ankietę wraz z załącznikiem należy przesłać na adres taryfikacja@aotm.gov.pl w wersji edytowalnej we wskazanych przez Agencję formatach (pdf; xls)

do 7 kwietnia 2017 roku.    do  10 kwietnia 2017 roku.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania ankiet.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ankiet.

W trakcie postępowania ankiety świadczeniodawców będą rankingowane na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Ramowy harmonogram postępowania przedstawia się następująco:

 • ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania 31.03.2017 r.
 • zebranie ankiet od podmiotów do  7.04.2017 r.  do 10 kwietnia 2017 r.
 • wyłonienie podmiotów, z którymi zostaną podpisane umowy do 14.04.2017 r.
 • przygotowanie i przesłanie umów z wyłonionymi w postępowaniu podmiotami do 21.04.2017 r.
 • szkolenie świadczeniodawców do 25.04.2017 r.
 • przekazanie danych finansowo-księgowych (plik FK) i kart zbiorczych nastąpi do 30.06.2017 r.
 • przekazanie kart prospektywnych nastąpi do 14.07.2017 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) ust. 4, Agencja zawiera umowy na podstawie określonego postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki.

 Umowa nieodpłatna

 Umowa odpłatna

Teksty umów zostaną opublikowane przez Agencję w najbliższym możliwym czasie.

Dla wymienionych świadczeń zbierane będą dane w postaci: formularza FK, kart zbiorczych i prospektywnych zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji i zgodnie z poniższym wzorem.

Wzór formularza FK

 Zasady przekazywania danych FK 2016

Karta zbiorcza

Karta prospektywna na pacjenta

 Zasady przekazywania danych karty

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Zarządzenie 19/2017 Zasady przekazywania danych z dnia 13 kwietnia 2017r.