"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie na webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką tworzenia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w szczególności członków towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny*, do udziału w webinarium pt.:  
  Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
     Webinarium odbędzie się 9 lipca 2019 roku o godz. 11:00 (całkowity czas trwania to 60 minut).
    Tematyka
     Tematyka webinarium obejmować będzie próbę odpowiedzi na pytania o:
     • uwarunkowania prawne regulujące ogłaszanie przez Ministra Zdrowia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w drodze obwieszczenia,
     • zadania AOTMiT w zakresie opiniowania zaleceń w kontekście nowych uwarunkowań prawnych,
     • proces opiniowania – kluczowe elementy i dotychczasowe doświadczenia,
     • ocenę jakości metodologicznej zaleceń w oparciu o dokument „Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” oraz narzędzie Agree II, a w szczególności:
      1.  
       1. zakres i cel zaleceń,
       2. podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych,
       3. proces wyszukiwania i syntezy danych naukowych,
       4. metody formułowania i aktualizacji zaleceń,
       5. sposób prezentacji zaleceń,
       6. sposoby rozpowszechniania wytycznych.
        Rejestracja uczestników
         Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres: zalecenia@aotmit.gov.pl.
          W tytule wiadomości prosimy wpisać „WEBINAR – ZALECENIA”, a w treści maila prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko, afiliacja, kontaktowy numer telefonu (opcjonalnie).
           Udział w webinarium jest bezpłatny.
            Informacje techniczne oraz link do webinarium zostaną przesłane mailem zwrotnym bezpośrednio do zgłoszonych uczestników.  
              
              * – w ślad za nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z poźn. zm.) w zakresie art. 11 ust. 3. przyznającą Ministrowi Zdrowia zadanie, po uzyskaniu opinii Agencji, ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym