"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie do pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510, z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, jednocześnie biorąc pod uwagę wnioski, uwagi i oczekiwania świadczeniodawców,

  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje,

   że w 2019 roku opublikowany zostanie projekt nowego standardu rachunku kosztów wraz z propozycją planu kont kosztów, będący wynikiem wspólnych prac Zespołu ekspertów powołanego przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pracowników AOTMiT. W pierwszym etapie nowy standard zostanie wdrożony w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów oraz poddany weryfikacji u wybranych świadczeniodawców w ramach pilotażu.
    Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w pilotażu wdrożenia pierwszego etapu standardu rachunku kosztów uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres standard@aotm.gov.pl do dnia 30 listopada 2018 r.
     Szczegóły pilotażu zostaną podane w odrębnym komunikacie.