"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie Świadczeniodawców do uczestniczenia w badaniu ankietowym dotyczącym zakresu gromadzenia danych medyczno – kosztowych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne. Ankieta ma na celu diagnozę systemów informatycznych w obszarze gromadzenia danych medycznych i finansowo-księgowych, a także poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w roku 2019.

Powyższe badanie jest kontynuacją działań Agencji z 2017 roku. Dzięki Państwa zaangażowaniu uzyskaliśmy wówczas odpowiedź od 388 podmiotów leczniczych (co stanowi prawie 40% z ogółu podmiotów leczniczych, do których została wysłana ankieta). Informacje pozyskane z ankiet zaowocowały partnerską współpracą w zakresie przygotowania i udostępnienia danych służących taryfikacji świadczeń.

Celem badania ankietowego, jest kontynuująca poznawania Państwa systemów informatycznych, sposobu ewidencjonowania danych medyczno-kosztowych oraz stopnia szczegółowości na jakim są one ewidencjonowane. Chcielibyśmy również poznać Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych o udzielonych świadczeniach w określonym przez AOTMiT układzie i uwzględnić je w późniejszych wezwaniach do udostępnienia danych.

Zależy nam, aby wzięli Państwo udział w tym badaniu i poświęcili czas na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe.

Ikona pliku pdf Ankieta

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X). Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem. 

Po wypełnieniu ankiety  zgodnie z formularzem i instrukcją proszę o przesłanie edytowalnej wersji pdf. na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl  w terminie do 16.03.2020 roku.

Jeżeli nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione system zweryfikuje je i przy próbie zapisania ankiety wyświetli się komunikat o liczbie niewypełnionych pól. Przed wysłaniem ankiety prosimy o zweryfikowanie komunikatu i uzupełnienie pól.