"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Wystąpienie Pokontrolne NIK w AOTMiT

    W związku z publikacją tabloidu „Fakt” pn. „Agencja od zdrowia szasta pieniędzmi” z dnia 29.06.2019 r., dotyczącą rzekomych negatywnych wyników kontroli „Wykonanie budżetu państwa w roku 2018” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „AOTMiT”, uprzejmie informujemy, że wyniki kontroli są pozytywne z 7 wnioskami pokontrolnymi, wskazującymi konieczność podjęcia działań korygujących przez AOTMiT. Zgodnie z protokołem pokontrolnym "realizacja planu finansowego Agencji w 2018 r. przebiegała prawidłowo. (…) Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę sprawozdania, które zostały sporządzone terminowo, a dane w nich zawarte wynikały z ewidencji księgowej". Tym samym ogólna ocena wykonania budżetu AOTMiT w roku 2018 r. jest pozytywna.
    Biorąc powyższe pod uwagę, informacje dotyczące negatywnych wyników kontroli, zawarte w tekście „Faktu”, zostały zmanipulowane i wprowadzają czytelników w błąd. „Fakt” nie zwrócił się do AOTMiT z żadnym pytaniem ani z prośbą o wyjaśnienia w powyższej kwestii, co godzi w podstawowe zasady etyki dziennikarskiej. W trosce o najwyższy poziom rzetelności, transparentności oraz uczciwości AOTMiT opublikowała przedmiotowy raport Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa analiza prawna, czy artykuł nie narusza dobrego imienia naszej instytucji i jakie w związku z tym powinny zostać podjęte działania prawne.