"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Uwagi do taryfikowanych świadczeń

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń.

Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe trendy, organizacji pacjenckich reprezentujących tych, którym świadczenia mają przynieść najwięcej korzyści, a także wielu innych uczestników rynku usług zdrowotnych. Państwa uwagi i doświadczenie z najróżniejszych obszarów sektora ochrony zdrowia pozwalają na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia, czyniąc ten proces bardziej przejrzystym, obiektywnym i rzetelnym, dając jednocześnie podstawy wycenie spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.


2019

Formularz uwag dostępny jest tutaj


2018

2018.12.20 Uwagi do świadczenia:
Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP)


2017

2017.08.22 – Uwagi do świadczenia:
Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej > 17 r.ż. (JGP-D45)

2017.10.03 Uwagi do świadczeń:
Onkologia, urologia, pediatria, położnictwo i neonatologia i inne

2017.12.15 Uwagi do świadczeń:
Replantacja kończyny górnej