"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

33. Bieżąca współpraca – Leczenie Szpitalne 2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

  • ZARZĄDZENIA Nr 37/2017 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych za 2017 rok, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.

Celem ogłoszonego postępowania jest wyłonienie i podpisanie umów dotyczących przygotowywania i przekazania danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego z maksymalnie 28 podmiotami leczniczymi.

W celu zapewnienia w postępowaniu wystarczającej liczebności świadczeniodawców o różnym potencjale do realizacji świadczeń oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia większej efektywności późniejszych analiz został wprowadzony podział szpitali pod względem wielkości na:

  1. duże szpitale (powyżej 21 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
  2. średnie szpitale (8-21 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
  3. małe szpitale (1-7 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi).

Tabela 1 Podział rodzajów szpitali.

Wielkość szpitala
Planowana liczba szpitali
wybranych do współpracy bieżącej
duży 8
średni 13
mały 7

Ankiety złożone przez podmioty lecznicze w trakcie postępowania podlegają rankingowaniu. Przyznawanie podmiotom punktacji odbywa się dla każdego przedsiębiorstwa odrębnie w obrębie grupy wielkości świadczeniodawcy określonych w tabeli 1. Agencja stworzy ranking w oparciu o szczegółowość przekazywanych danych dotyczących świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (Agencja zastrzega możliwość dokonania wyboru Podmiotu, który zadeklaruje przekazanie danych w układzie określonym przez Agencję dla wszystkich pacjentów; nie wyklucza się dokonania wyboru podmiotu, który nie przekaże danych dla wszystkich pacjentów) oraz wielkości placówki mierzoną liczbą komórek organizacyjnych dla których zostaną przekazane dane (Agencja zastrzega możliwość dokonania wyboru Podmiotu, który zadeklaruje przekazanie danych w układzie określonym przez Agencję dla wszystkich komórek organizacyjnych będących oddziałem szpitalnym; nie wyklucza się dokonania wyboru podmiotu, który nie przekaże danych dla wszystkich komórek organizacyjnych).

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić ankietę wraz z LISTĄ OPK zgodnie z formularzem i instrukcją (przy wypełnianiu ankiety instrukcje pomocnicze widoczne są także przy ustawieniu kursora myszki na polu do uzupełnienia). Przed wypełnieniem ankiety bardzo prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ.

INSTRUKCJA

Ankieta 33_Bieżąca współpraca 2017

Lista OPK

Ankietę wraz z załącznikami należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie ankietę otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X), a załączniki poprzez MS Excel.

Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Wypełnioną ankietę wraz z załącznikiem należy przesłać na adres taryfikacja@aotm.gov.pl w wersji edytowalnej we wskazanych przez Agencję formatach (pdf; xls)

do 23 czerwca 2017 roku do 28 czerwca 2017 r.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania ankiet.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ankiet.

W trakcie postępowania ankiety świadczeniodawców będą rankingowane na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Ramowy harmonogram postępowania przedstawia się następująco:

  • ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na stronie Agencji 12 czerwca 2017 r.
  • zebranie ankiet od podmiotów do 23 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.
  • wyłonienie podmiotów, z którymi zostaną podpisane umowy do 30 czerwca 2017 r  do 5 lipca 2017 r.
  • przygotowanie i zawarcie umów z wyłonionymi w postępowaniu podmiotami do 7 lipca 2017 r  do 12 lipca 2017 r.
  • szkolenie świadczeniodawców do 14 lipca 2017 r.
  • ostateczne zebranie danych do 22 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) ust. 4, Agencja zawiera umowy na podstawie określonego postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki

 

 Umowa nieodpłatna

 Umowa odpłatna

 Zasady wynagrodzenia

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

Dane bieżące 2017

Plik FK 2017

 Zarządzenie nr 36/2017

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann