"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Rada do spraw Taryfikacji

Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady do spraw Taryfikacji powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późniejszymi zmianami), w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

Aktualny regulamin pracy Rady do spraw Taryfikacji do pobrania w formie pliku PDF
Regulaminy Rady do spraw Taryfikacji z lat ubiegłych

Rada wykonuje zadania określone w ustawie poza posiedzeniami oraz na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb. Terminy posiedzeń Rady ustala Prezes w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

Zadania Rady do spraw Taryfikacji (art. 31sa ust. 2 ustawy o świadczeniach jw.):

A. opiniowanie:

 1. planu taryfikacji Agencji,
 2. metodyki taryfikacji świadczeń;

B. prowadzenie konsultacji w sprawie taryfy z :

 1. konsultantami krajowymi,
 2. przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych,
 3. przedstawicielami organizacji świadczeniodawców,
 4. przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów,
 5. innymi podmiotami lub osobami, których udział w konsultacjach jest istotny w ocenie Rady do spraw Taryfikacji dla ustalenia taryfy świadczeń;

C. wydawanie stanowisk w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;

D. realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

Protokoły z posiedzeń Rady do spraw Taryfikacji
Opinie z posiedzeń Rady do spraw Taryfikacji
Stanowiska Rady do spraw Taryfikacji

Aktualny skład Rady (2017-09-20)

   1. Jakub Adamski,
   2. Adam Kruszewski,
   3. Kamila Malinowska – Wiceprzewodnicząca Rady ds. Taryfikacji,
   4. Jarosław Maroszek – Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji,
   5. Andrzej Musiałowicz,
   6. Filip Nowak – Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji,
   7. Piotr Nowicki,
   8. Daniel Rutkowski,
   9. Jacek Siwiec,
   10. Waldemar Stylo.