"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI2/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 2/2020 w dniu 27.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”: porównanie wyników z instytutów vs. inne typy szpitali, pogłębiona analiza kliniczna. Omówienie propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy świadczeń.Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych i w wyniku dyskusji zaaprobowała zasadność przeprowadzenia pilotażu. Jednakże uznała, że ostateczny kształt i zakres pilotażu powinien zostać […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie Świadczeniodawców do uczestniczenia w badaniu ankietowym dotyczącym zakresu gromadzenia danych medyczno – kosztowych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne. Ankieta ma na celu diagnozę systemów informatycznych w obszarze gromadzenia danych medycznych i finansowo-księgowych, a także poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w roku 2019. […]

Czytaj całość >>


1/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 1/2020 w dniu 29.01.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje do chemioterapii i radioterapii. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). [...]Czytaj całość >>


Aktualizacja metodyki wyceny świadczeń.

Pragniemy poinformować, że AOTMiT prowadzi prace mające na celu aktualizację metodyki taryfikacji. Podjęte działania są efektem doświadczeń zdobytych między innymi w trakcie realizacji projektu wyceny JGP w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz kilkuletniej współpracy z wybranymi podmiotami o dużym stopniu zinformatyzowania, przekazującymi dane o zasobach zużywanych w związku z realizacją wszystkich świadczeń w rodzaju [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie standardu rachunku kosztów

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019 roku dotyczącego standardu rachunku kosztów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do współpracy wszystkie podmioty lecznicze, które podjęły prace w zakresie wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2019 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Agencja obecnie prowadzi prace […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 19 grudnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada omówiła przedstawiony materiał pn. „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta, w ramach projektu «Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji»”. Rada zapoznała się również z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane są […]

Czytaj całość >>