"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 5/2018

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (6 kwietnia 2018 r.) Rada wysłuchała i zaakceptowała zaproponowane przez Agencję założenia dla taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Ponadto, Rada zapoznała się z wynikami analiz w zakresie taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45, a następnie przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców. W wyniku dyskusji,
Rada zarekomendowała stworzenie modelu jednostki optymalnej i prowadzenie dalszych prac zmierzających do utworzenia raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń. Zwrócono uwagę na znaczące korzyści epidemiologiczne wynikające ze stosowania metody nieinwazyjnej, w porównaniu do dotychczasowych metod, z uwagi na korzyści kliniczne i poprawę jakości życia leczonych pacjentów. Dostrzeżono, iż aktualna wycena nie pokrywa kosztów wykonania procedury i konieczne jest dostosowanie taryfy do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców.