"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji

Na piątkowym (23 lutego 2018 r.) posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji omówiono kwestię uwzględniania kosztów gotowości w taryfach oraz zagadnienie istotności statystycznej i wielkości próby wykorzystywanej w procesie taryfikacji. Rada pozytywnie odniosła się do przedstawionych przez Agencję propozycji.
Rada wysłuchała i zaakceptowała zaproponowane przez Agencję założenia procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób układu moczowo-płciowego.
Ponadto, w ramach procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób nowotworowych, Rada przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami organizacji pacjentów. W wyniku dyskusji, Rada zaakceptowała przedstawione przez Agencję założenia taryfikacyjne obejmujące m.in. przeprowadzenie analizy kosztów hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii; porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe; przeprowadzenie analizy kosztów pakietów diagnostycznych, realizowanych w warunkach ambulatoryjnych; porównanie kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych; przeprowadzenie analizy kosztów świadczeń towarzyszących do chemioterapii i programów lekowych oraz kompleksowe leczenie wybranych chorób nowotworowych (cancer unit). Rada podtrzymała zalecenie zbierania danych finansowo-księgowych z 16 Regionalnych Centrów Onkologicznych, dużych ośrodków kompleksowo zapewniających diagnostykę i terapię nowotworów oraz oddziałów onkologicznych zlokalizowanych w innych szpitalach.