"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych i w wyniku dyskusji zaaprobowała zasadność przeprowadzenia pilotażu. Jednakże uznała, że ostateczny kształt i zakres pilotażu powinien zostać uzależniony od przyjętego celu. W szczególności doprecyzowania wymaga zakres świadczeń i liczba podmiotów objętych pilotażem i sposób finansowania świadczeń.

Ponadto, Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje do chemioterapii i radioterapii i uznała, że zebrane dane są wystarczające do sporządzenia raportu w sprawie taryfy ww. świadczeń związanych z przeprowadzeniem chemioterapii. Jednakże Rada dostrzega konieczność przeanalizowania danych dotyczących świadczeń związanych z przeprowadzeniem radioterapii, w tym pozyskanych przez NFZ w ramach kontroli koordynowanej. Uzasadnionym wydaje się rozważenie wyceny porady ambulatoryjnej do radioterapii. Rada podkreśliła również, że przygotowanie raportu powinno obejmować łącznie dane z chemio- i radioterapii.

Po zapoznaniu się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) Rada uznała, że zebrane dane są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń.

Rada zapoznała się również z prezentację przedstawioną przez analityka

Wydziału Taryfikacji Agencji związaną ze Standardem Rachunku Kosztów w kontekście jego docelowego kształtu i wpływu na modyfikacje metodyki taryfikacji.