"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 9 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Rada zaopiniowała Plan Taryfikacji na 2021 rok. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń onkologicznych i rehabilitacyjnych. Opinia znajduje się tutaj.

Rada omówiła wyniki prac zrealizowanych w ramach projektu „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”. Rada zwróciła uwagę na potrzebę rozszerzenia prac o uwzględnienie różnic pomiędzy poddanymi analizie ośrodkami związanych z mono lub wieloprofilowością szpitala, wielkością udziału świadczeń nieonkologicznych, profilami realizowanych świadczeń onkologicznych, szerokością zakresów realizowanych procedur. Rada zwróciła także uwagę na konieczność kontynuowania analizy w kierunku możliwości zastosowania współczynników korygujących dla ośrodków, które w tworzonej sieci szpitali onkologicznych będą pełnić rolę jednostek wiodących, tj. o wyższym niż inne poziomie referencyjnym. Ponadto współczynniki powinny być stosowane w przypadkach realizowania kompleksowych świadczeń, co aktualnie dotyczy powstających unitów specjalistycznych.

Rada omówiła kwestie związane z nowymi narzędziami analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu taryfikacji oraz możliwościami ich zastosowania w pracach Rady.

Rada omówiła także zagadnienie metodyczne, dotyczące poziomu wynagrodzeń personelu medycznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz dynamiki zmian w tym zakresie. Rada zwróciła uwagę na konieczność modyfikacji przedstawionego modelu gromadzenia danych, uwzgledniającego stosowane warianty wynagradzania za pracę, funkcjonujące w podmiotach leczniczych.