"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 13 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii, identyfikowanych produktami rozliczeniowym S40-S44. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania oraz zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na problem finansowania świadczeń na rzecz nieubezpieczonych pacjentów oraz kwestię związaną z odrębnym finansowaniem Ośrodków Informacji Toksykologicznej.
    Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji Rada uznała zebrane dane za niewystarczające do kontynuacji prac, mających na celu przygotowanie raportu w sprawie świadczeń gwarantowanych z ww. zakresu.
      Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby zakaźne i alergie, identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: S51-S60 oraz S33, aprobując przyjęte rozwiązania i rekomendując kontynuowanie prac w ww. zakresie.