"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu chorób układu moczowo-płciowego, finansowanych w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego - transplantologia, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia.
Rada rozważała adekwatność wycen procedur transplantacyjnych nerki i nerki z trzustką, kompletność wyceny procedur realizowanych w procesie transplantacji oraz na ile przyjęte rozwiązania systemowe są motywujące do pozyskiwania narządów od dawców. Rada zwróciła uwagę na fakt, że część z ww. postulatów została zrealizowana poprzez wprowadzenie regulacji w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, zarządzeniach Prezesa NFZ i obwieszczeniach Prezesa Agencji, w tym przede wszystkim: złagodzenie kryteriów uzyskania zgody płatnika (20 tys. zł ponad wycenę katalogową), uwzględnienie odrębnej wyceny dla pobrania nerki metodą laparoskopową oraz możliwość rozliczenia diagnostyki potencjalnego dawcy, u którego nie doszło do pobrania narządu. Rada uznała zebrane dane za wystarczające do kontynuacji prac mających na celu przygotowanie raportu w sprawie świadczeń gwarantowanych z ww. zakresu. Zwrócono uwagę na zasadność przedstawienia osobnej wyceny dla procedury kwalifikacji oraz opisania kryteriów zgody płatnika na dodatkowe finansowanie w przypadkach znacznie przekraczających obowiązującą wycenę świadczeń.
Następnie, Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę patomorfologiczną, aprobując przyjęte rozwiązania i rekomendując kontynuowanie prac w ww. zakresie. Ponadto, Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Agencję wstępnymi wynikami pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie niewydolności serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.