"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 21 marca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia oraz z przedstawicielem organizacji pacjentów.

W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaleciła kontynuowanie prac nad procesem taryfikowania ww. świadczeń. Zwrócono uwagę na zasadność podjęcia próby oszacowania potencjalnych oszczędności dla płatnika publicznego, wynikających z ograniczenia liczby hospitalizacji wykonywanych u pacjentów. Rada zwróciła także uwagę na konieczność podjęcia równoległych działań w zakresie zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących wszczepienie lub wymianę podskórnego kardiowertera-defibrylatora, aprobując przyjęte rozwiązania i rekomendując kontynuowanie prac w ww. zakresie.

Rada zapoznała się także z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadziła konsultacje z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. Rada, widząc pilną potrzebę wprowadzenia zaproponowanych zmian, zmierzających do odciążenia szpitali psychiatrii dziecięcej i wzmocnienia opieki środowiskowej, zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie.

Ponadto, Rada wysłuchała przedstawionej przez Agencję prezentacji dot. standardu rachunku kosztów.