"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AktualnościKomunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem oraz przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada uznała, że z uwagi na dużą niepewność w zakresie przedstawionych oszacowań, zalecane […]

Czytaj całość >>


15/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – Aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2019 w dniu 15.04.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanej z zagranicy w ramach importu docelowego żywności specjalnego przeznaczenia medycznego: Basic-p we wskazaniach: acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, kwasica glutarowa, cytrulinemia, deficyt syntazy karbamylofosforanu (CPS1), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, hiperamonemia […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 47. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dzieci i młodzieży

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej

Czytaj całość >>


14/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości-aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 14/2019 w dniu 8.04.2019 r. – AKTUALIZACJA Zaktualizowany porządek obrad obejmuje: Dyskusja nad wpływem proponowanych zmian organizacyjnych w obszarze rehabilitacji leczniczej na zakres i sposób oceny technologii medycznych stosowanych w tym obszarze. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków […]

Czytaj całość >>


Postępowanie nr 46 – Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S). W zakresie pozyskania danych Agencja wystąpi do podmiotów leczniczych zgodnie z listą zamieszczoną poniżej. Lista […]

Czytaj całość >>


15/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2019 w dniu 15.04.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ONCASPAR (pegasparagasum) stosowanego w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym poprzez załącznik C.48. PEGASPARGASUM. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: choroba Devica […]

Czytaj całość >>


14/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 14/2019 w dniu 8.04.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: ALECENSA (alektynib) we wskazaniu: gruczolak płuca ALKI+ (ICD10: C 34.8), MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: twardzina […]

Czytaj całość >>