"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI34/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2017 w dniu 4.09.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostkek samorządu terytorialnego współfinansowanych przez UE w ramach EFS: „Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący psychospołecznych zagrożeń w sektorze zdrowia i pomocy społecznej” (woj. opolskie), „Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet […]

Czytaj całość >>


Komunikat – możliwość przekazania uwag, opinii związanych z realizacją świadczenia: leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej > 17 r.ż. (JGP-D45)

W związku z rozpoczęciem prac na wyceną świadczenia dla grupy JGP D45 – Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowego świadczenia. Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 34. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (JGP D45)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia dla grupy JGP D45 – Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie

Czytaj całość >>


33/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2017 w dniu 28.08.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla leków zawierających substancje czynne: apixabanum, dabigatranum etexilatum, rivaroxabanum, objętych obecnie refundacją w kategorii dostępności: lek dostępny w aptece na receptę w ramach grupy limitowej: 22.0 – Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych. Przygotowanie […]

Czytaj całość >>


14 sierpnia 2017 dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. ustalono dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT. Dzień wolny zostanie odpracowany w sobotę 19 sierpnia 2017 r.

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

  ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY   Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza zainteresowane szkoły wyższe do składania propozycji współpracy w zakresie implementacji dedykowanych programów nauczania, zapewniających optymalizację kształcenia w zakresie potrzeb kompetencyjnych Agencji.   Agencja jest gotowa rozważyć lokalizację swoich biur zadaniowych w obszarze działania kooperantów oraz podpisanie stosownych porozumień w zakresie płatnych praktyk, staży […]

Czytaj całość >>


32/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2017 w dniu 16.08.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ZYDELIG (idelalizyb) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej idelalizybem w skojarzeniu z rytuksymabem (C91.1)”. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń […]

Czytaj całość >>