"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI36 posiedzenie Rady Przejrzystości

10 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ENTRESTO (sakuitrl/walsartan), we wskazaniu: dorośli pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤35%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – III NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB), lekach z grupy […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane finansowane w ramach produktu rozliczeniowego NFZ […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Karty Kosztorysów 17

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane […]

Czytaj całość >>


Spotkanie świadczeniodawców z Wydziałem Taryfikacji AOTMiT

W spotkaniu 21 września 2016 r. udział wzięli przedstawiciele świadczeniodawców II poziomu referencyjnego szpitali z terenu całego kraju. Rozmawiano na temat zasad wyłaniania podmiotów leczniczych oraz ich współpracy z AOTMiT. Pracownicy Wydziału Taryfikacji AOTMiT zaprezentowali podstawy prawne dotyczące pozyskiwania danych, ich źródeł, etapów postępowania oraz przedstawili plan najbliższych działań Agencji związanych z taryfikowaniem świadczeń opieki […]

Czytaj całość >>


35 posiedzenie Rady Przejrzystości

26 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ABASAGLAR (insulinum glagrine), we wskazaniu: cukrzyca typu 2, KINERET (anakinra), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku 8 miesięcy i starszych o masie ciała co najmniej 10 kg w leczeniu okresowych zespołów zależnych od kriopiryny (CAPS, ang. […]

Czytaj całość >>


34 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leków: BEDIOL (BEDIOL MEDICINALE CANNABIS), BEDROCAN (BEDROCAN MEDICINALE CANNABIS), we wskazaniach: ból nowotworowy, ból neuropatyczny, spastyczność. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyczny chorób tarczycy – poznaj swoje TSH” (pow. pucki). […]

Czytaj całość >>


33 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancje czynne: acidum folicum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: łuszczyca – u pacjentów leczonych metotreksatem. leflunomidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania […]

Czytaj całość >>