"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIInformacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 26. Leczenie gruźlicy

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia […]

Czytaj całość >>


9/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 9/2017 w dniu 06.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ZEPATIER (grazoprevirum + elbasvirum) we wskazaniach „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową grazoprewirem i elbaswirem”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVOLADE (eltrombopag) w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 25. Leczenie szpitalne EHN

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne – w zakresie […]

Czytaj całość >>


8/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2017 w dniu 27.02.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku EYLEA (aflibercept) w ramach programu lekowego  „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego GA1 ANAMIX INFANT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, we wskazaniach acyduria glutarowa I – GA I, […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 28. Leczenie szpitalne – EHN

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane obejmujące pobranie nerki od dawcy [...]Czytaj całość >>


7/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

20 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Kineret (anakinra) roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml, 28 amp.-strz., stosowanego w ramach programu lekowego B.86 „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż […]

Czytaj całość >>