"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenie gwarantowane obejmujące perinatalną opiekę paliatywną realizowaną w ramach [...]Czytaj całość >>


20/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2017 w dniu 22.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TAGRISSO (ozymertynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem ozymertynibu”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności kwalifikacji jako świadczenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej „Zastosowanie systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, […]

Czytaj całość >>


19/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2017 w dniu 15.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego środka MCT PROCAL we wskazaniu: deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) i deficyt VLCAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 32. Dane finansowo-księgowe 2016

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych wybranych świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2016) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych. Więcej informacji na […]

Czytaj całość >>
 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 23.Rehabilitacja lecznicza (powtórne)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju rehabilitacja lecznicza Wynik  postępowania znajduje […]

Czytaj całość >>


18/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2017 w dniu 08.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MINIRIN MELT (desmopresyna) we wskazaniu: „Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postepowania wspomagającego i motywującego”. Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności oraz kryteriów włączenia pacjentów do terapii […]

Czytaj całość >>