"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualizacja metodyki wyceny świadczeń.

Pragniemy poinformować, że AOTMiT prowadzi prace mające na celu aktualizację metodyki taryfikacji.

Podjęte działania są efektem doświadczeń zdobytych między innymi w trakcie realizacji projektu wyceny JGP w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz kilkuletniej współpracy z wybranymi podmiotami o dużym stopniu zinformatyzowania, przekazującymi dane o zasobach zużywanych w związku z realizacją wszystkich świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne. Doświadczenia te pozwoliły na wprowadzenie kilku zmian w zakresie i sposobie gromadzenia danych tak, aby odbywało się to w sposób jak najmniej uciążliwy dla świadczeniodawców, co przełożyło się na zmiany w sposobie kalkulacji części elementów składających się na całkowity koszt świadczenia. Należy jednak podkreślić, że są to zmiany o niewielkim zakresie i mające charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny.

Aktualizacja metodyki służyć będzie również rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń do standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, nad którym trwają obecnie prace: Komunikat w sprawie standardu rachunku kosztów.