"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

5/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2018 w dniu 29.01.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leków BEDICA, BEDIOL, BEDROLITE, BEDROCAN, BEDROBINOL (kannabinoid) we wskazaniu: padaczka lekooporna; przewlekły ból, w tym: w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy; spastyczność, w tym spastyczność w stwardnieniu rozsianym; algodystrofia; nudności i wymioty związane z chemioterapią; stwardnienie rozsiane.

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych netupitantum + palonosetronum we wskazaniu pozarejestracyjnym: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem antybiotyku z grupy antracyklin i cyklofosfamidu – profilaktyka.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022”.
  2. „Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” (Powiat Żarski).