"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

45/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2018 w dniu 03.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

 • CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstokurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila,
 • KINIDLNESULFAAT, QUINIDINE SULFATE (chinidinum) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT

Przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej ibrutynib we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniach: acyduria propionowa (ICD-10 E71.1), acyduria metylomelanowa (ICD-10 E71.1).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • lanzoprazolum,
 • omeprazolum,
 • pantoprazolum,

we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego:

„1) INWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRZEDOPERACYJNA CELEM LOKALIZACJI OGNISKA PADACZKORODNEGO – UMIESZCZENIE ELEKTROD WEWNĄTRZCZASZKOWYCH CELEM DŁUGOTERMINOWEGO MONITOROWANIA WIDEO-ECG

2) ZABIEG OPERACYJNY USUNIĘCIA OGNISKA PADACZKORODNEGO (JEDEN ZABIEG) ZE ŚRÓDOPERACYJNYM MONITOROWANIEM ECG TZW. ELEKTROKORTYKOGRAFIA Z ROWNOCZESNYM MONITOROWANIEM FUNKCJONALNYM MÓZGU (MEP, SSEP, BAEP, WYBUDZENIOWO FUNKCJA MOWY)”

we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrany na lata 2019-2023”,
 2. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo”,
 3. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych”,
 4. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia” (gm. Niechanowo),
 5. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 r.ż. w Gminie Jastrząb”,
 6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” (m. Kraków).