"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

42/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2017 w dniu 30.10.2017 r.
Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CANDEZEK COMBI (kandesartan cyleksetylu + amlodypina) we wskazaniu: leczenie zastępcze pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, którzy stosują kandesartan cyleksetylu i amlodypinę w takich samych dawkach w oddzielnych preparatach.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BRINTELLIX (wortioksetyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu (po okresie 6 tyg. leczenia) nie uzyskano poprawy mimo zastosowania zarówno leku z grupy SSRI, jak i leku z grupy SNRI.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku SYNACTHEN (tetracosactidum) oraz SYNACTHEN DEPOT (tetracosactidum) we wskazaniu: padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie; Zespół Landaua-Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku CALCORT (deflazacort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a.

Zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku REVOLADE (eltrombopag) we wskazaniu: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Zapobiegnie oraz wczesne wykrywanie chorób tarczycy” (gm. Pawłowiczki),
  2. „Zapobiegnie oraz wczesne wykrywanie chorób tarczycy” (gm. Polska Cerkiew),
  3. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” (gm. Pawłowiczki),
  4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” (gm. Polska Cerkiew),
  5. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych” (gm. Pawłowiczki),
  6. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych” (gm. Polska Cerkiew),
  7. „Aktywizacja pacjentów z chorobami neurologicznymi Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.” (m. st. Warszawa).