"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

33/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2019 w dniu 19.08.2019 r.
   Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NINLARO (ixazomibum) w ramach programu lekowego „Iksazomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10 C.90)”.

   Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian dot. dostosowania kryteriów oceny skuteczności i monitorowania dla leku sekukinumab w programie lekowym B.36 „Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZSSK) (ICD-10 M45)” do tych, jakie obowiązują dla wszystkich leków biologicznych w ww. programie lekowym.

   Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

   1. amiloridum + hydrochlorothiazidum we wskazaniu: moczówka nerkopochodna.
   2. fenoterolum + ipratropii bromidum we wskazaniach: mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo – płucna, dyskineza rzęsek.
   3. ipratropii bromidum we wskazaniach: mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo – płucna, dyskineza rzęsek, ostre stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych.
   4. prednisonum we wskazaniach: obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku TARGRETIN (beksaroten) we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty (ICD-10: C84) dla pacjenta niemieszczącego się w populacji pacjentów, dla których dedykowany jest program lekowy B.66.

   Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leku CALCORT (deflazakort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD).

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

   1. „Program redukcji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”.
   2. „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego”.

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

   1. „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych gminy Trzebownisko”,
   2. „Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2019-2022”,
   3. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 – 2022”.