"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

22/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2020 w dniu 01.06.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Revolade (eltrombopag) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD,
  • Tasigna (nilotinib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL,
  • Ewerolimus Stada (ewerolimus) we wskazaniu: rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10: C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki,
  • Kanjinti (trastuzumabum) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia,
  • Imfinzi (durwalumab) we wskazaniu: niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025” (gm. Świerczów).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną budesonidum we wskazaniach: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające; indukcja remisji u pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego RenaStart we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u dzieci w wieku od pierwszego do czwartego roku życia.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych (borelioza)”.