"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

2/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2018 w dniu 08.01.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MAVIRET (glecaprevirum + pibrentasvirum) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku FORMETIC (metformini hydrochloridum) we wskazaniu zespół policystycznych jajników.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MILUPA LEU 2 PRIMA we wskazaniach: kwasica izowalerioanowa, 3-metylokrtonyloglicynuria.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego RENA START we wskazaniu przewlekła niewydolność nerek (ICD-10 N18.0).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego ANGIOPLASTYKA NACZYŃ OBWODOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH (TĘTNICE UDOWE I PODKOLANOWE) Z WYKORZYSTANIEM BALONU UWALNIAJĄCEGO LEK.

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej oxaliplatinum we wskazaniach pozarejestracyjnych: chłoniak rozlany z dużych komórek B – DLBCL (C83, C85.7), chłoniak grudkowy – transformacja z DLBCL (C82, C83, C85.7), przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów B – Zespół Richtera (C91, C85.7, C83), chłoniak z komórek płaszcza (C85.7), pozawęzłowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84), chłoniak Hodgkina (C81).

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ADEMPAS (riocguat) w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018”.
  2. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
  3. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. "Grypa 60+” na lata 2018-2020” (gm. Wisznia Mała).
  4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r. ż. z gminy Kielce”.
  5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki”.