"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

20.12.2018 – Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP)

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń:

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP)

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń.

Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe trendy, organizacji pacjenckich reprezentujących tych, którym świadczenia mają przynieść najwięcej korzyści, a także innych uczestników rynku usług zdrowotnych. Państwa uwagi i doświadczenie z najróżniejszych obszarów sektora ochrony zdrowia pozwalają na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia, czyniąc ten proces bardziej przejrzystym, obiektywnym i rzetelnym, dając jednocześnie podstawy wycenie spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Formularz dostępny jest tutaj.

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader. Wypełniony formularz należy przesłać: w edytowalnej formie elektronicznej wskazanej przez Agencję pod adres taryfa.uwagi@aotm.gov.pl, a także papierowej z własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w terminie do: 31 stycznia 2019 r..

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania uwag.

Jesteśmy również otwarci na propozycje spotkań z Państwem, celem szczegółowego omówienia ważnych zagadnień.