"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

19/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2019 w dniu 20.05.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TAFINLAR (dabrafenibum) + MEKINIST (trametinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C 43).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • ADCETRIS (brentuximabum) we wskazaniu: układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30+ (ICD10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych,
  • IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) bez obecności mutacji w genie TP53 i/lub delecji 17p w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych,
  • DACOGEN (decytabinum) we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD10: D46.9 / C92.0),
  • TAFINLAR (dabrafenib), MEKINIST (trametinib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) w ramach I linii leczenia.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” (woj. wielkopolskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Wczesna diagnostyka dysfunkcji układu nerwowego niemowląt i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w latach 2019-2022”,
  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” (woj. mazowieckie),
  • „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2020-2025”,
  • „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko”.