"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

18/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2019 w dniu 13.05.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:
   Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
   • ELVANSE (lisdexamfetamini dimesilas) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze lecznie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych,
   • JEVTANA (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego „Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”,
   • TAGRISSO (osimertinibum) w ramach programu lekowego „B.6. leczenie niedrobnokomórkoego raka płuca (ICD-10 C 34)”,
   • OZEMPIC (semaglutidum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy oraz pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c ≥ 8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m2 oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, zdefiniowanym jako choroba sercowo-naczyniowa lub mózgowo-naczyniowa lub choroba naczyń obwodowych lub przewlekła niewydolność serca (II lub III NYHA).
   Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.4. “Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.
    Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
    • OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak trójkąta zatrzonowcowego (ICD10: C06.2),
    • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (z komórek Hurthla) (ICD10: C73).
    Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:
    • OSPOLOT (sultiamum) we wskazaniach: padaczka, padaczka lekooporna, padaczka lekooporna w przebiegu encefalopatii o fenotypie Zespołu Retta,
    • INOVELON (rufaminide) we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa - Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena.
    Treść poprzedniego komunikatu (z 7 maja 2019 r.)
     Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2019 w dniu 13.05.2019 r.
      Porządek obrad obejmuje:
       Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
       • ELVANSE (lisdexamfetamini dimesilas) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze lecznie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych,
       • TAGRISSO (osimertinibum) w ramach programu lekowego „B.6. leczenie niedrobnokomórkoego raka płuca (ICD-10 C 34)”,
       • OZEMPIC (semaglutidum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy oraz pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c ≥ 8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m2 oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, zdefiniowanym jako choroba sercowo-naczyniowa lub mózgowo-naczyniowa lub choroba naczyń obwodowych lub przewlekła niewydolność serca (II lub III NYHA).
       Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.4. “Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.
        Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
        • OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak trójkąta zatrzonowcowego (ICD10: C06.2),
        • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (z komórek Hurthla) (ICD10: C73).
        Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:
        • OSPOLOT (sultiamum) we wskazaniach: padaczka, padaczka lekooporna, padaczka lekooporna w przebiegu encefalopatii o fenotypie Zespołu Retta,
        • INOVELON (rufaminide) we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa - Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena.