"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

15/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2019 w dniu 15.04.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ONCASPAR (pegasparagasum) stosowanego w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym poprzez załącznik C.48. PEGASPARGASUM.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 1. MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: choroba Devica (ICD10: G36).
 2. CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniu: niedobór syntazy N-acetyloglutaminowej (ICD10: E72.2).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 1. vigabatrinum we wskazaniu: stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego – monoterapia.
 2. valganciclovirum we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej.
 3. sulfamethoxazolum+trimethoprimum we wskazaniach: zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka.
 4. cyclophosphamidum we wskazaniach: zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami.
 5. sorafenib we wskazaniu: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10 C15, C16, C17, C18, C20, C48).
 6. colistinum we wskazaniach: zakażenia dolnych dróg oddechowych – profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza; zakażenia dolnych dróg oddechowych – leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza.
 7. danazolum we wskazaniach: małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny.
 8. sirolimusum we wskazaniach: stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych.
 9. acidum mycophenolicum, azathioprinum, everolimusum, tacrolimusum, sirolimusum we wskazaniu: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek.
 10. ciclosporinum we wskazaniach: aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny – leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek.
 11. itraconazolum we wskazaniu: zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

 1. „Regionalny program zdrowotny dotyczący przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2021 - pilotaż »odWAŻYMY ŁÓDZKIE«”,
 2. „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program Polityki Zdrowotnej obejmujący szczepienia 13 letnich dziewcząt, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” (gm. Ełk),
 2. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wodzisław na lata 2019-2023”,
 3. „Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - szczepienia przeciw wirusowi HPV na lata 2019-2020 w gminie Dziwnów”,
 4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. »HPV 12«” (m.st. Warszawa),
 5. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w Gminie Miasto Szczecin w 2019 roku”,
 6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Żołynia na 2019 rok”.