"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

13/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2020 w dniu 30.03.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rizmoic (naldemedyna) w ramach programu lekowego „Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w załączniku: C.49 „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia możliwości zlecenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej badań diagnostycznych w kierunku:

  • badania stężenia ferrytyny oraz stężenia witaminy D-25 OH – u niemowląt i małych dzieci (wraz z określeniem granicy wieku dziecka);
  • badania dotyczącego wykrywania boreliozy: Borrelia afzelli: przeciwciała IgG, przeciwciała IgM; Borrelia burgdorferi (Lyme): IgG przeciwciała (anty-B. burgdorferi IgG), IgM przeciwciała (anty-B. burgdorferi IgM) u pracowników leśnych, zawodowych żołnierzy przebywających w „zielonych” garnizonach, rolników i pracowników rolnych z terenów bogatych w lasy oraz innych grup zgodnie z zaleceniami.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc”.