"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

12/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2020 w dniu 23.03.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: drobnokomórkowy rak płuca - choroba rozległa (ICD-10: C34) - leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem,
  • Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rozsiana postać mięsaka pęcherzykowego tkanek miękkich (ICD-10 C49.8) - leczenie pacjentów pediatrycznych od 16 roku życia.