"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

12/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2019 w dniu 25.03.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzonych zmian w opracowaniu analitycznym pod kątem zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zmiany technologii medycznej w zakresie definicji opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w zakresie wskazań będących podstawą kwalifikacji do opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku:

  1. MOZOBIL (pleryksafor) we wskazaniu: Ewing sacroma (ICD-10: C41).
  2. JEVTANA (kabazytaxel) we wskazaniu: rak prostaty z przerzutami do kości i o węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD-10: C61).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  1. „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022”.
  2. „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2020-2022”.
  3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych z województwa mazowieckiego w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego na lata 2019-2021”.

Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie leczenia produktami JAKAVI (ruksolitynib) w ramach programu lekowego: B.81 „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1)”.