"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

10/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2019 w dniu 11.03.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ERBITUX (cetuximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10 C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

  • TRISENOX (arsenic trioxide) we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4) w ramach leczenia indukującego remisję u pacjenta z bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin,
  • XGEVA (denosumab) we wskazaniu: rak piersi w fazie rozsiewu (ICD-10: C50.9),
  • KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: leczenie uzupełniające czerniaka po radykalnej resekcji (ICD-10: C43).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych: VIGIL, PROVIGIL, MODAFINIL, MODAFINIL-NEURAXPHARM, MODALERT (modafinilum) we wskazaniu: hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  • „Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych”,
  • „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży”,
  • „Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i młodych dorosłych”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.