"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

8/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NEXAVAR (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.90 „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD 10: G20)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Imfinzi (durwalumab) we wskazaniu: niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny rak płuca pd_l1 pozytywny (icd-10: c34).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „przewlekłym zakażeniu HCV i HBV” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka przewlekłych zakażeń HCV i HBV u osób dorosłych”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną styrypentol we wskazaniu: złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt.