"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

6/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2020 w dniu 10.02.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny:

  • leku BLINCYTO (blinatumomabum) w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”.
  • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-karnityna w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające L-karnityną we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCG, acyduria glutarowa I – GA I, acyduria izowalerianowa – IVA, acyduria metylmalonowa – MMA, acyduria propionowa – PA, zaburzenia spalania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych - LC-FAOD, deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych – MCADD, pierwotny deficyt karnityny – CUD, uogólniony deficyt odwodorowania – MADD (E 71.1, E71.3, E72.3)” .

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania badań genetycznych jako świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  • Badanie eksomu klinicznego (panelu >4 500 genów o dobrze udokumentowanym klinicznym znaczeniu) z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych,
  • Badanie całoeksomowe (WES, Whole Exome Sequencing) z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS, Next Generation Sequencing) w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • DARZALEX (daratumumab) w terapii skojarzonej z bortezomibem, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0).
  • DARZALEX (daratumumab) w terapii skojarzonej z deksametazonem, we wskazaniu: nawracający i oporny szpiczak mnogi (ICD-10: C90.0).
  • KISQALI (rybocyklib) we wskazaniu: rak piersi - rozsiew do kości (ICD-10: C50.9) w populacji pacjentek w wieku pomenopauzalnym.
  • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego (ICD-10: D59.1).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną oksaliplatyna we wskazaniu: nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (ICD-10 C22-24).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności dokonania zmian w opisie świadczenia ciągłego monitorowania glikemii, uwzględniających system Eversense firmy Roche oraz racjonalności jego włączenia do finansowania w ramach świadczeń zdrowotnych.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.71. „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2)".