"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

06/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2019 w dniu 11.02.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PREVYMIS (letermovir) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BESPONSA (inotuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ICD10: C91.0).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • azathioprinum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
  • cyclophosphamidum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne, amyloidoza,
  • colecalciferolum, risedronatum natricum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
  2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”.
  3. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”.
  4. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021”.